Hur blir jag medlem?


Stockholms Köpmansklubb har nästan 700 medlemmar. Bland medlemskretsen finns bland annat många företagsledare, styrelseledamöter som är aktiva eller varit aktiva inom näringslivet i Stockholm. Under alla år som föreningen har varit funnits har klubbens möte varit en naturlig plats för diskussion, påverkan och utbyte av erfarenheter bland högt uppsatta näringslivsrepresentanter. Klubbens ändamål är enligt stadgarna ”att till näringslivets gagn befrämja umgänge och meningsutbyte mellan Stockholms köpmän”.

För att Stockholms Köpmansklubb alltjämt ska vara en betydande röst för näringslivet men också ge tillfälle att träffa andra näringslivsrepresentanter från hela näringslivet inom Stockholm är det viktigt att nya medlemmar tillkommer. Vill du bli medlem skicka en intresseanmälan på bifogade länk. Beskriv gärna din bakgrund och nuvarande engagemang i näringslivet samt lämna kontaktuppgifter så att klubben kan kontakta dig. Som invald i Köpmansklubben betalar du en invalsavgift som för närvarande är 500 kr. Därefter utgår en medlemsavgift på 110 kr/år.


Alternativt kan du sedan betala en livslång medlemsavgift på 2.500 kr.


Som medlem kan du också under vissa förutsättningar också tillstyrka att viss person blir invald i klubben. Sådan tillstyrkan ska ske på aktuell blankett som skickas till klubbens kansli. Ansökan om medlemskap behandlas av klubbens nämndemän genom inval.


Enligt stadgarna gäller nedanstående:

”Inval, därvid diskussion om den person som anmälts till inträde ej får förekomma. Ansökan om inträde i klubben skall vara tillstyrkt av tvenne klubbmedlemmar, och som varit medlemmar i klubben i minst tre år, och skall för att kunna behandlas vid nästföljande invalssammanträde, skriftligen insändas till sekreteraren senast den 30 september respektive 31 januari.

Inval sker medelst sluten omröstning om någon av nämndens ledamöter begär och annars med öppen omröstning och företages vid nämndens sammanträde som äger rum senast i mars och november månad. För inval erfordras att av de i omröstningen deltagande minst 6 bifalla ansökningen och att icke mer än en nekande röst avgives. Medlem som föreslagit person som ny medlem får inte delta i omröstningen. Även förutvarande medlem av nämnden äger delta i omröstningen som suppleant för att fullt antal röstande skall uppnås. Detta sker i den ordning att tidigast invald i klubben inträder först.”


Ansök om medlemsskap