Ordföranden har ordet


Särskild medlemsinformation september 2020

Bästa Stockholms Köpmansklubb!


När vi grundades för drygt 120 år sedan tog Klubben på sig två viktiga uppgifter. Den första löstes snabbt och med framgång, nämligen bildandet av Stockholms Handelskammare. Den är verkligen näringslivets röst som behövs i Stockholms och numera även Uppsala län för att regionen ska bibehålla sin konkurrenskraft. Som kanske inte alla vet så samverkar numera de båda handelskamrarna i en gemensam organisation. Aktiviteten är hög, får genomslag i media och påverkar politiken.


Den andra uppgiften - att främja personkontakterna mellan medlemmarna - är en ständig utmaning. Då, för drygt hundra år sedan, fanns en oro att det alltmer utbredda telefonerandet skulle ersätta de värdefulla och trivsamma kontakterna Klubbens medlemmar sinsemellan. Tanken var att Klubbens sammankomster skulle motverka den befarade isoleringen.
Känns diskussionen igen? Det finns ju flera debattörer som hävdar att sociala medier ökar isoleringen och ensamheten.

Coronopandemiens effekter på klubben


Med Coronapandemien kom dråpslaget mot de personliga mötena. Nu hålls det konferenstelefon-, Teams- och Zoom-möten i en aldrig tidigare skådad omfattning. Många säger att hela den svenska sammanträdeskulturen kommer att radikalt förändras som ett resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så kanske det blir, men det är ingenting för Stockholms Köpmansklubb. Uppgiften är fortfarande given. Personliga möten i form av middagar med likasinnade för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och information är fortfarande grunden. Och med en föredragshållare som talar om sitt företag eller sitt kunskapsområde blir middagarna en källa till ny kunskap.


Som ni alla förstår tvingades Klubben i dessa tider av smittorisker ställa in sin utåtriktade verksamhet under hela våren. Dessutom har Sällskapet också varit till största delen stängt. Nu har Sällskapet öppnat i viss mån men med begränsat antal deltagare på varje våningsplan. Antalet är begränsat till max 42 personer.

Middagen den 23 september

Av detta skäl är Middagen med Handelsbankens vd Carina Åkerström inställd och skjuts upp till ett senare tillfälle. Känns inte meningsfullt att genomföra detta evenemang med så få deltagare och särskilt när många tänkbara deltagare också kanske befinner sig inom en riskgrupp.

Höstens övriga aktiviteter

Beträffande höstens senare aktiviteter ber jag att få återkomma med ytterligare information vid ett senare tillfälle när läget förhoppningsvis har klarnat eller att nya rekommendationer har kommit. Följ gärna Köpmansklubbens app eller hemsida för ytterligare information.

Vårens inställda middagar med fv statsminister Göran Persson och Frans Lindelöw, VD och koncernchef för Skandia kommer att genomföras senare, förmodligen under våren 2021. Klubben kommer också att återkomma när vi kan ha klubbens försenade årsmöte.

Vill med dessa rader informera medlemmarna och hoppas att vi snart får möjlighet att återigen träffas och uppfylla klubbens viktiga uppgift.

Dag Klackenberg

Ordförande


--------Stockholms Köpmansklubb stiftades den 4 januari 1899. Klubbens stiftande var en önskan att öka personkontakterna mellan stadens köpmän som minskat till följd av telefonens utbredning. Ett annat viktigt syfte med klubbens tillkomst var också att få till stånd en handelskammare i huvudstaden. Detta realiserades år 1901 då klubben initierade grundandet av Stockholms Handelskammare som alltsedan dess kommit att fungera som Köpmansklubbens administrativa hemvist.


Även idag har klubben en ambition att vara ett inflytelserikt nätverk för dagens näringsliv i Stockholm . Att träffas personligen är alltjämt en mycket viktig pusselbit för att göra affärer, utbyta erfarenheter eller att påverka andra i olika sakfrågor. Kan detta ske under mer avspända former kanske nya dörrar kan öppna sig. Att få tillfälle att lyssna till intressanta talare som öppenhjärtligt förmedlar en kunskap eller lyfter fram ett budskap som kanske inte kommit fram via media gör också att klubben har en viktig funktion även i dagens moderna samhälle. Detta gäller också möjligheten att informellt kunna påverka dagens beslutsfattare i kommun, landsting eller staten eller att bara förmedla näringslivets syn i olika sakfrågor. Allt för att möjliggöra bättre affärsklimat. Även här finns idag kopplingen till Stockholms Handelskammare för att främja näringslivets intressen i regionen oavsett bransch.


Idag har klubben ca 700 medlemmar och kontakterna mellan medlemmarna är fortfarande en viktig funktion för klubben. Medlemmarna eller ”dagens köpmän” är personer i ledande befattning som bedriver omfattande affärsverksamhet. Även personer på viktigare förtroendeposter inom näringslivets organisationer eller stadens eller statens verk och inrättningar, kan inväljas. Klubben är också en naturlig samlingspunkt för många näringslivsmänniskor som tidigare verkat i Stockholm men av olika anledningar ofta befinner sig utomlands. Det är viktigt att befintliga medlemmar gör allt för att aktivt föreslå nya medlemmar. Det är en förutsättning för klubbens varande och utveckling.


För våra medlemmar är det intressant att få lyssna på olika talare som talar över ett aktuellt ämne. För de flesta upplevs det som ett privilegium att bli uppringd av ordföranden för denna anrika klubb. Det är medlemmarnas önskan att höra just dig tala . Den som avböjer en sådan förfrågan har inte förstått vidden och betydelsen av personliga kontakter för ett framgångsrikt näringsliv i Stockholm.


Varmt välkommen att delta vid klubbens middagsaktiviteter!


Dag Klackenberg