Ordföranden har ordet


Bästa Köpmansklubbmedlemmar!

Pandemin går nu in på sitt andra år. För ett år sedan såg många av oss fram mot Göran Perssons middagsanförande och besvikelsen blev stor när vi tvingades skjuta upp middagen till ett senare datum. Till 2020-årsmötesmiddagen var då min förhoppning som dock snabbt grusades. Hans löfte att komma till oss kvarstår och mycket intressant har han fortfarande att tala om.Redan i april kom det första sorgebudet att en av Köpmansklubbens mångåriga medlemmar, vår vän Erik Belfrage, avlidit i sviterna av covid- 19. Han blev sorgligt nog inte den ende i vår krets under året som följde.Sjukdomen är förrädisk och det är bara genom vaccinering och fysisk distans som vi kan hålla den ifrån oss. Vi har därför i Nämnden bestämt att våra gemensamma, trevliga middagar måste skjutas på framtiden. Middagen den 21:e april och årsmötesmiddagen den 19:e maj kommer inte att äga rum. De intressanta middagstalare som hade vidtalats har lovat att göra oss sällskap när smittläget och folkhälsorekommedationerna så tillåter. Vi räknar med att kunna träffas i september.

Årsmötet kommer dock att äga rum den 19:e maj och i likhet med förra året genomföras digitalt. Som årsmötestalare har Christer Fogelmarck lovat komma för att berätta om hur besöksnäringen drabbats av pandemirestriktionerna och om vilka strategier som vuxit fram för att hantera situationen. Han är koncernchef för Park & Resorts AB och vill också presentera Gröna Lunds utbyggnadsplaner. 

Trots återkommande, sorgliga besked om pandemins offer i form besvärliga sjukhusvistelser, dödsfall och konkurser måste vi alla se fram mot tiden när dess grepp om landet släppt. Njut nu av den vår som kommer och jag önskar er alla en angenäm Glad Påsk


Dag


------------ 


Stockholms Köpmansklubb stiftades den 4 januari 1899. Klubbens stiftande var en önskan att öka personkontakterna mellan stadens köpmän som minskat till följd av telefonens utbredning. Ett annat viktigt syfte med klubbens tillkomst var också att få till stånd en handelskammare i huvudstaden. Detta realiserades år 1901 då klubben initierade grundandet av Stockholms Handelskammare som alltsedan dess kommit att fungera som Köpmansklubbens administrativa hemvist.


Även idag har klubben en ambition att vara ett inflytelserikt nätverk för dagens näringsliv i Stockholm . Att träffas personligen är alltjämt en mycket viktig pusselbit för att göra affärer, utbyta erfarenheter eller att påverka andra i olika sakfrågor. Kan detta ske under mer avspända former kanske nya dörrar kan öppna sig. Att få tillfälle att lyssna till intressanta talare som öppenhjärtligt förmedlar en kunskap eller lyfter fram ett budskap som kanske inte kommit fram via media gör också att klubben har en viktig funktion även i dagens moderna samhälle. Detta gäller också möjligheten att informellt kunna påverka dagens beslutsfattare i kommun, landsting eller staten eller att bara förmedla näringslivets syn i olika sakfrågor. Allt för att möjliggöra bättre affärsklimat. Även här finns idag kopplingen till Stockholms Handelskammare för att främja näringslivets intressen i regionen oavsett bransch.


Idag har klubben ca 700 medlemmar och kontakterna mellan medlemmarna är fortfarande en viktig funktion för klubben. Medlemmarna eller ”dagens köpmän” är personer i ledande befattning som bedriver omfattande affärsverksamhet. Även personer på viktigare förtroendeposter inom näringslivets organisationer eller stadens eller statens verk och inrättningar, kan inväljas. Klubben är också en naturlig samlingspunkt för många näringslivsmänniskor som tidigare verkat i Stockholm men av olika anledningar ofta befinner sig utomlands. Det är viktigt att befintliga medlemmar gör allt för att aktivt föreslå nya medlemmar. Det är en förutsättning för klubbens varande och utveckling.


För våra medlemmar är det intressant att få lyssna på olika talare som talar över ett aktuellt ämne. För de flesta upplevs det som ett privilegium att bli uppringd av ordföranden för denna anrika klubb. Det är medlemmarnas önskan att höra just dig tala . Den som avböjer en sådan förfrågan har inte förstått vidden och betydelsen av personliga kontakter för ett framgångsrikt näringsliv i Stockholm.


Varmt välkommen att delta vid klubbens middagsaktiviteter!


Dag Klackenberg