Stadgar för Stockholms Köpmansklubb

Stadgarna är senast reviderade genom beslut 20150507 och 20150924.


§ 1.

Klubbens ändamål är att till näringslivets gagn befrämja umgänge och meningsutbyte mellan Stockholms köpmän.


§ 2.

Klubben väljer inom sig dels ordförande, vice ordförande och skattmästare dels en nämnd bestående av, förutom ordföranden, vice ordföranden och skattmästaren, åtta andra ledamöter och tre suppleanter, dels också två revisorer och en revisorssuppleant.


§ 3.

Ordförande, vice ordförande och skattmästare väljas för ett år i sänder. De andra ledamöterna i nämnden och suppleanterna utses för en tid av två år. Halva antalet avgår årligen, det ena året fyra ledamöter och två suppleanter och det följande året fyra ledamöter och en suppleant. Mandatperioden är från och med 1 juli till och med 30 juni.

Avgår ordförande, vice ordförande, skattmästare eller annan ledamot eller suppleant i nämnden före den bestämda tidens utgång, sker kompletteringsval för den återstående tiden.

Revisorerna och revisorssuppleanten väljs för ett år i sänder och revisionen omfattas av aktuellt kalenderår.


§ 4.

Nämnden företräder klubben, verkställer inval, utesluter medlemmar, samt fattar, då klubben ej är samlad, beslut uti klubbens angelägenheter.

Nämnden är beslutsför, då minst 6 medlemmar äro tillstädes, och gäller. förutom vid inval och uteslutande av medlem, varom särskilt stadgas, såsom nämndens beslut den mening, varom de flesta sig förena, samt vid lika röstetal den mening ordföranden biträder.


§ 5.

Ordföranden planlägger och förbereder klubbens och nämndens sammanträden med biträde av vice ordföranden och sekreteraren.

Sekreteraren mottager anmälan om inträde och utträde samt för klubbens och nämndens protokoll. Sekreteraren ansvarar för klubbens administration. Nämnden kan besluta att hela eller del av administrationen hanteras av extern part.

Skattmästaren handhaver på sätt nämnden föreskriver klubbens ekonomiska angelägenheter samt ansvarar för dess bokföring. Före den 15 februari varje år skola räkenskaperna för föregående år vara avslutade samt till revisorerna avlämnade. Klubbens expeditionella göromål i övrigt ordnas i enlighet med nämndens beslut.


§ 6.

Inval, därvid diskussion om den person som anmälts till inträde ej får förekomma. Ansökan om inträde i klubben skall vara tillstyrkt av tvenne klubbmedlemmar, och som varit medlemmar i klubben i minst tre år, och skall för att kunna behandlas vid nästföljande invalssammanträde, skriftligen insändas till sekreteraren senast den 30 september respektive 31 januari.

Inval sker medelst sluten omröstning om någon av nämndens ledamöter begär och annars med öppen omröstning och företages vid nämndens sammanträde som äger rum senast i mars och november månad. För inval erfordras att av de i omröstningen deltagande minst 6 bifalla ansökningen och att icke mer än en nekande röst avgives. Medlem som föreslagit person som ny medlem får inte delta i omröstningen. Även förutvarande medlem av nämnden äger delta i omröstningen som suppleant för att fullt antal röstande skall uppnås. Detta sker i den ordning att tidigast invald i klubben inträder först.


§ 7.

Medlems uteslutande ur klubben, vilken fråga nämnden äger på eget initiativ eller på skriftligt förslag av klubbmedlem upptaga, äger rum, därest å nämndens sammanträde minst 6 röster avgives för uteslutande.


§ 8.

Klubben skall hålla minst sex sammanträden varje år, av vilka minst tre skall hållas under det första halvåret och minst tre under det andra. Sammanträdena hållas å tid och plats, som av sekreteraren kungöres.

Å sammanträde före utgången av maj månad varje år skall revisorernas berättelse framläggas samt beslut fattas om ansvarsfrihet för nämnden. Vid detta sammanträde skall även beslutas om inträdesavgiftens och årsavgiftens storlek, samt val verkställas av ordförande, vice ordförande, skattmästare och övriga ledamöter och suppleanter inom nämnden samt av revisorer jämte revisorssuppleant. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten skiljer.


§ 9.

Resande kan av medlem inbjudas att närvara vid sammanträde, dock ska anmälan därom ske till sekreteraren före sammanträdets början.


§ 10.

Vid klubbens samkväm får hasard- eller kortspel icke förekomma.


§ 11.

Fråga om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning må väckas av nämnden, så ock av medlemmar inom klubben, såframt minst 10 medlemmar däröver till sekreteraren avgivit skriftligt förslag. Över sådant av medlemmarna väckt förslag skall nämnden för klubben avgiva skriftligt utlåtande. Beslut om ändring eller upplösning vare ej giltigt med mindre beslutet fattas å två efter varandra följande ordinarie sammanträden.