Kalendarium


Nämndemannalunch den 27 april

Välkommen på nämndemannalunch med Köpmansklubben för nuvarande och förutvarande nämndemän.

Dag: 27 april 2017
Tid: Klockan 12
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm
Pris:215 kr/person

Anmälan sker via hemsidan eller anmalan@kopmansklubben.se alternativt till sekreteraren på tel. 070-6499810.

Sista anmälningsdag är den 26 april.
Köpmansklubbens kvällsmöte (Årsmöte) den 10 maj

Talare är Fredrik Bergström, Länsförsäkringar Stockholms VD, som kommer att tala över ämnet
"finansbranschen och digitalisering ".
Tid: 10 maj 2017
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm. Tid:18.00, Baren öppnar 17.30, middagen äger rum ca. kl. 18.45. Anförandet hålls ca 20.00. Årsmötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar kl 18.30.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast en vecka före årsmötet under flik "om klubben" samt vid årsmötet.

Bindande anmälan (återbud som sker senare än klockan 18.00 den 9 maj faktureras) görs i första hand via hemsidans anmälningsfunktion. Önskemål om bordssällskap kan lämnas i meddelandefältet. Anmälan kan också göras till sekreteraren Torbjörn Lindhe (anmalan@kopmansklubben.se),
tel. 070-649 98 10. Observera att anmälan och återbud endast kan göras till Klubbens sekreterare eller via e-post.

För att engagera fler uppmanas aktiva medlemmar att ta med medlemmar som sällan deltar i klubbens sammankomster. Detta gäller speciellt de som föreslagit en medlem som blivit invald.

Enligt beslut av nämnden skall medlem som gått i pension (65 år) betala en reducerad middagskostnad. Ordinarie pris 500 kr, pensionärspris 350 kr. Möjlighet finns numera att betala direkt med kort vid anmälan. Kostnaden faktureras övriga löpande efter varje kvällsmöte. 
Kallelser och fakturor skickas numera med e-post till de som anmält en e-postadress. Det är därför viktigt att meddela kansliet rätt e-postadress. Vid ändring av kontaktuppgifter emottages dessa tacksamt för uppdatering av registret.

Vid årsmötet kommer dessutom följande ärenden att behandlas.
Mötet öppnas
Val av mötesordförande
Val av två justeringsmän
Verksamhetsberättelse för 2016 samt resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse
Fastställande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning avseende 2016
Ansvarsfrihet för nämnden
Ekonomiska läget samt förslag till budget för 2017 samt förslag till års- och inträdesavgifter för 2017-2018.
Val av ordförande, vice ordförande och skattmästare för perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2018
Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i nämnden 1/7 2017-30/6 2019
Val av revisorer och revisorssuppleant intill nästa årsmöte
Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen inför nästa årsmöte 2018.
Fastställande av sekreterare intill nästa årsmöte 2018.
Val av firmatecknare intill nästa årsmöte 2018.
Meddelande om fastställda måltidspriser för kommande verksamhetsår.
Övriga frågor
Årsmötesförhandlingarna förklaras avslutade.

Klädsel: Kavaj
Torbjörn Lindhe
SEKRETERARE


Sista anmälningsdag är den 8 maj.
Nämndemannalunch den 8 september

Nämndemannalunch för nuvarande och förutvarande nämndemän.

Lunch kl. 12.00
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm

Text uppdateras senare

Sista anmälningsdag är den 7 september.
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 21 september

Text uppdateras senare.

Sista anmälningsdag är den 19 september.
Nämndemannalunch (invalsmöte) den 13 oktober

För nuvarande och förutvarande nämndemän

Kl. 12.00
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm

Text uppdateras senare

Sista anmälningsdag är den 12 oktober.
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 19 oktober

Text uppdateras senare

Sista anmälningsdag är den 17 oktober.
Kvällsmöte med Köpmansklubben den 22 november

Text uppdateras senare

Sista anmälningsdag är den 20 november.
Köpmansklubbens nämndemannamiddag den 23 november

För nuvarande och förutvarande Nämndemän

Grand Hotell Stockholm
Tid: Kl. 19.00

Text uppdateras senare

Sista anmälningsdag är den 17 november.
Nämndemannalunch (jullunch) den 8 december

För nuvarande och förutvarande nämndemän

Kl 12.00
Plats: Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm

Text uppdateras senare

Sista anmälningsdag är den 7 december.