Stockholms Köpmansklubb stiftades den 4 januari 1899. En viktig anledning var en önskan att öka personkontakterna mellan stadens köpmän som minskat till följd av telefonens utbredning. Idag har klubben ca 700 medlemmar och kontakterna mellan medlemmarna är fortfarande en viktig funktion för klubben. Medlemmarna är personer i ledande befattning som bedriver omfattande affärsverksamhet. Även personer på viktigare förtroendeposter inom näringslivets organisationer eller stadens eller statens verk och inrättningar, kan inväljas.


Ett viktigt syfte med klubbens tillkomst var också att få till stånd en handelskammare i huvudstaden. Detta realiserades år 1901 då klubben initierade grundandet av Stockholms Handelskammare som alltsedan dess kommit att fungera som Köpmansklubbens administrativa hemvist.


Donation till Handelshögskolan

Stockholms Köpmansklubb (SKK) vill bidraga till Handelshögskolans i Stockholm (HHS) verksamhet och har beslutat att ekonomiskt stödja skolans utbildningsprogram Master of Science in Business and Management (MBM) med 500.000 kronor per år under en femårsperiod med start 2017. Donationen är förlängt med ett år till att börja med.

Läs mer om donationen här.

Kalendarium


Nämndemannalunch den 7 september

Sista anmälningsdag är den 5 september.

Kvällsmöte den 3 oktober

Sista anmälningsdag är den 1 oktober.

Nämndemannalunch (inval) den 26 oktober

Sista anmälningsdag är den 24 oktober.

Kvällsmöte den 8 november

Sista anmälningsdag är den 6 november.