Stockholms Köpmansklubb stiftades den 4 januari 1899. En viktig anledning var en önskan att öka personkontakterna mellan stadens köpmän som minskat till följd av telefonens utbredning. Idag har klubben ca 700 medlemmar och kontakterna mellan medlemmarna är fortfarande en viktig funktion för klubben. Medlemmarna är personer i ledande befattning som bedriver omfattande affärsverksamhet. Även personer på viktigare förtroendeposter inom näringslivets organisationer eller stadens eller statens verk och inrättningar, kan inväljas.


Ett viktigt syfte med klubbens tillkomst var också att få till stånd en handelskammare i huvudstaden. Detta realiserades år 1901 då klubben initierade grundandet av Stockholms Handelskammare som alltsedan dess kommit att fungera som Köpmansklubbens administrativa hemvist.


Donation till Handelshögskolan

Stockholms Köpmansklubb (SKK) vill bidraga till Handelshögskolans i Stockholm (HHS) verksamhet och har beslutat att ekonomiskt stödja skolans utbildningsprogram Master of Science in Business and Management (MBM) med 500.000 kronor per år under en femårsperiod med start 2017. Donationsbeloppets totala storlek är 2.5 miljoner kronor.

Läs mer om donationen här.


Stockholms Köpmansklubb – ny sponsor av internationellt forskningspris

Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Stockholms Köpmansklubb har kommit överens om att Köpmansklubben under tre år från 1 juli 2015 är partners till Global Award for Entrepreneurship Reserach.

Bakgrund: IFN är sedan 2008 tillsammans med Entreprenörskapsforum ägare till Global Award for Entrepreneurship Research. Priset instiftades 1996 av Forum för Småföretagsforskning (nu Entreprenörskapsforum) och NUTEK. Priset har hittills delats ut 20 gånger och betraktas som världens ledande forskarpris inom entreprenörskapsområdet. Priset är på 100 000 euro. Pristagaren/na får även en statyett av Carl Milles (Guds Hand).

Läs mer om priset på www.e-award.org och om IFN på IFN:s hemsida.

Läs om årets pristagare 2018 här.

Kalendarium


Nämndemannalunch (invalslunch) den 14 mars

Sista anmälningsdag är den 13 mars.

Kvällsmöte med Köpmansklubben den 27 mars

Sista anmälningsdag är den 25 mars.

Nämndemannalunch den 25 april

Sista anmälningsdag är den 24 april.